Uittreksel van de statuten van de stichting SHLG

De stichting is genaamd: “Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen”. 

Zij heeft haar zetel in de gemeente Lochem
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd

In de stichting hebben zitting:

 1. de diaconie van de VPKL.
 2. de diaconie van de PKN Laren-Gld.
 3. de diaconie van de Hervormde gemeente Barchem.
 4. de diaconie van de Remonstrantse gemeente Lochem/Zutphen.
 5. de PC van de RK Parochie st. Joseph te Lochem.


De stichting heeft ten doel:

 1. Vanuit een visie van Christelijke liefdadigheid in een samenwerkingsverband van de diaconieën en de PCI binnen de Raad van Kerken Lochem individuele financiële hulp te verlenen aan hen die voor deze hulp vallen buiten de reguliere hulp;
 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het verwerven en beheren van middelen.
 2. Het onderhouden van netwerken met de gemeentelijke sociale dienst, maatschappelijk werk, SWOL, de gezondheidszorg en andere sociale en charitatieve instellingen en stichtingen in en rondom de gemeente Lochem.
 3. Een naar buiten en omgevingsgerichte opstelling.
 4. Informatieverstrekking.
 5. Zich op de hoogte te houden van maatschappelijke en sociale noden en de achtergronden daarvan.Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • een jaarlijks per pastorale eenheid vast te stellen bijdrage van de deelnemende diaconieën en PCI.;
 • subsidies en donaties;
 • hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

De stichting wordt aangemerkt als een kerkelijke, charitatieve, algemeen nut beogende instelling.
De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste één en maximaal twee leden uit elke deelnemende Diaconie/PCI/Gemeente. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De penningmeester legt uiterlijk in de maand mei aan het bestuur rekening en verantwoording af van het door haar/hem in het voorafgaande boekjaar gevoerde beheer. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen.

Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met consensus van stemmen van minimaal één vertegenwoordiger van elk der partijen.
In alle gevallen waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien, beslist het bestuur.

 

   

Website in beheer bij de Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken