Meerjarenbeleidsplan

INLEIDING

Deze notitie is de beschrijving van de beleidsvoornemens van de op 3 maart 2006 opgerichte “Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen” (voorheen SHLK) voor de komende twee jaren en sluit aan op wat het bestuur de afgelopen jaren in gang heeft gezet. 

De notitie beschrijft de doelstellingen van de SHLG voor de komende jaren en hoe zij denkt die doelen te bereiken. Kortom een beschrijving van de plannen en ambities om individuele financiële hulp te verlenen vanuit een duidelijke positie binnen de Lochemse gemeenschap. 

De doelstellingen worden jaarlijks in een jaarplan vertaald naar acties en projectplannen.

Vanaf 2016 presenteert de Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen zich naar buiten als 

Stichting Hulpverlening-SHLG. Hiermee wil zij nog duidelijker dan tot nu toe aangeven dat de hulp wordt verleend zonder te kijken naar of te oordelen over de (mogelijke) geloofsovertuiging van de aanvrager.

 

DOEL EN TAAK STICHTING HULPVERLENING-SHLG

De Stichting Hulpverlening-SHLG heeft als doel het verlenen van individuele financiële ondersteuning aan hen die hiervoor buiten de reguliere hulp vallen, ongeacht of zij lid of geen lid van één van de aangesloten geloofsgemeenschappen zijn.  

Zij doet dit als samenwerkingsverband van de diaconieën en de parochiële Caritasinstelling van 5 kerken die de Raad van Kerken Lochem, Laren, Barchem vormen. Hierdoor kan er bij het verlenen van hulp daadkrachtiger en professioneler worden opgetreden dan door elke diaconie apart.

De Stichting  werkt ook drempelverlagend, omdat mensen met hulpvragen niet bij hun eigen geloofsgemeenschap hoeven aan te kloppen en de behandeling van hun vragen daardoor in volledige anonimiteit plaatsheeft.

Het bestuur bestaat uit leden van de aangesloten kerken; in principe 2 personen uit elke geloofsgemeenschap. 

De Stichting  heeft drie hulpverleners in vrijwillige dienst. Zij bezoeken de personen die via de eigen noodtelefoon een beroep doen op hulp, of die worden doorgestuurd via het gemeentelijk maatschappelijk werk, Stichting Welzijn Lochem of Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland. Zo nodig kan de hulpverleners begeleiding en toerusting worden aangeboden door de SHLG. 

Het bestuur maakt elk jaar een jaarplan als leidraad voor de uitvoering van zijn taken.

Het bestuur beheert het opgebouwde vermogen, zorgt voor het verwerven van middelen en voor de doelmatige aanwending daarvan binnen haar doelstellingen.

 

PLAATS VAN DE STICHTING HULPVERLENING-SHLG IN DE GEMEENTE LOCHEM

De regio waarbinnen de stichting hulp verleent is het gebied van de “oude” gemeente Lochem (Lochem, Laren en Barchem). In het andere gedeelte van de gemeente Lochem (Gorssel, Eefde, Epse, Joppe, Almen en Harfsen en Kring van Dorth) is de ISBN (Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden) actief. De rechtspersoon van de SHLG is een stichting. De SHLG treedt binnen de gemeente Lochem op als partner van andere partijen die in ruime zin actief zijn op het gebied van armoedebestrijding. De Stichting streeft ernaar permanent herkenbaar en zichtbaar te zijn als individuele financiële hulpinstelling vanuit het samenwerkingsverband van de Raad van Kerken Lochem. 

 

HUIDIGE SITUATIE

Belangrijke doelgroep van de Stichting is de ongeveer 4 procent van de huishoudens die leven op een inkomen tot 105 procent van het wettelijk sociaal minimum  (landelijk is dat 9,8 procent volgens de bron “Armoedemonitor Lochem” 2007). Onder armoede verstaat de Stichting niet alleen een tekort aan financiële middelen, maar ook het niet mee kunnen doen in de maatschappij (sociale uitsluiting).

Een andere doelgroep zijn de scholen voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarbinnen leerlingen financieel kunnen worden gesteund voor schoolactiviteiten, die de ouders niet kunnen bekostigen.  Via de schoolhoofden komen de hulpvragen bij de SHLG binnen. Het SHLG-bestuur overlegt met de schoolhoofden  over het benodigde bedrag en keert dit aan hen uit. Verantwoording vindt achteraf plaats. 

Sinds 2013 neemt de stichting deel aan de armoedediscussie in het Platform Minimabeleid van de gemeente Lochem. Zij signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en reageert daar adequaat op.  De SHLG werkt aan een goede samenwerking met de Raad van Kerken Lochem . Zij onderhoudt  contacten met het maatschappelijke veld binnen de gemeente Lochem en met de Sociale Dienst van de gemeente (“Het Plein” in Zutphen).

Jaarlijks rond Kerstmis verzorgt de SHLG een kerstpakkettenactie voor ca. 90 adressen van alleenstaanden en gezinnen. De meeste adressen komen via de eigen hulpverleners binnen en verder via het welzijns- en maatschappelijk werk, het ouderenwerk en Vluchtelingenwerk OostNederland/Lochem. De kerstpakketten worden voorzien van een SHLG-folder.

Sinds 2011 neemt de SHLG deel aan de Goede Doelen Markt in de Grote kerk in Lochem, waar ca. 20 instellingen en organisaties aandacht vragen voor noden dichtbij en verweg.  De laatste jaren is er een groeiende belangstelling tijdens deze Markt voor het werk van de SHLG. Voldoende aanleiding om deelname daaraan voort te zetten.

 

WAT GAAT DE STICHTING HULPVERLENING-SHLG IN DE PLANPERIODE ONDERNEMEN?

Om actief en herkenbaar als hulpverleningsinstelling  te blijven functioneren, wil de Stichting  het tot nu toe gevoerde beleid vervolgen en waar nodig nieuwe initiatieven ontwikkelen. Omdat individuele financiële hulpverlening de kerntaak is zal de stichting zich daar vooral op richten . 

In aansluiting op de veranderende wereld om ons heen, zal het bestuur zich op zijn taak, rol en positie blijven bezinnen en die waar nodig aanpassen.

De Stichting Hulpverlening-SHLG zal een rol blijven spelen in de armoedediscussie in de gemeente Lochem en informatie verstrekken over haar ervaringen .

Aan de volgende zaken zal de komende tijd aandacht worden gegeven:

 • De naamsbekendheid, bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de stichting verder verbeteren.  Dit wordt o.a. gerealiseerd door vermelding in de Gemeentegids 2016-2018, de hulptelefoon, brochures en kerkbladen
 • Maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen signaleren en daar adequaat op reageren
 • Contact onderhouden met:
  •  het College van B&W en het gemeentelijk apparaat
  •  andere stichtingen en instellingen met gelijke of vergelijkbare doelstellingen  binnen de gemeente Lochem. Dit geschiedt o.a. door deelname in het Platform   Minimabeleid van de gemeente
  •  onderwijsinstellingen (basisscholen en voortgezet onderwijs)
  •  de individuele kerken. 
  •  de Turkse gemeenschap en het moskeebestuur
  •  de Raad van Kerken Lochem, Laren, Barchem
 • Het ontwikkelen van nieuwe projecten die passen binnen het taakgebied van de Stichting. Een voorbeeld is het project Tienermoeders van de St. Welzijn Lochem.
 • De hulpverleners zo nodig begeleiding bieden en hen toerusten voor hun taak 
 • Het – zo wenselijk – deelnemen aan activiteiten van doelverwante instellingen, zoals de Goede Doelen Markt vóór Kerstmis in Lochem

 

HOE DE STICHTING HULPVERLENING-SHLG DE DOELEN WIL BEREIKEN

De Stichting Hulpverlening-SHLG onderneemt de volgende acties om haar doelen te bereiken:

zij onderhoudt contacten met:

 • netwerken in de deelnemende kerken
 • netwerken buiten de kerken
 • het onderwijsveld
 • zij werft actief middelen
 • zij speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen
 • zij doet aan actieve informatieverstrekking (pr)
 • zij maakt jaarplannen, werkplannen en projectplannen en voert deze uit

 

FINANCIËN 

Om haar taak te kunnen uitvoeren en financiële hulp en ondersteuning te kunnen verlenen zal de stichting gelden moeten verwerven, beheren en besteden.

Zij doet dat door:

Het werven van gelden

 • het jaarlijks heffen van de bijdrage van de deelnemende kerken
 • het werven van subsidies en donaties
 • het ontvangen van giften, donaties, erfstellingen, legaten en schenkingen
 • het houden of doen houden van collectes in de deelnemende kerken

 

Het beheer van het vermogen

De stichting beheert haar gelden in overeenstemming met de algemeen geldende regelgeving. De stichting beschikt over een lopende bankrekening en een spaarrekening. Het feitelijke beheer wordt gedaan door de penningmeester in overeenstemming met het bestuur. Om geen financieel risico te lopen wordt het vermogen niet belegd. 

 

Het besteden van de fondsen en vermogen 

Uitgaven worden slechts gedaan als zij passen binnen de doelstelling van de Stichting of daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Financiële verantwoording via Begroting en Jaarrekening.

In de begroting wordt het beleid in de vorm van het jaarplan vertaald naar financiële componenten. 

Het jaarplan wordt jaarlijks opgesteld door de voorzitter en de secretaris en tegelijk met de begroting door het bestuur vastgesteld, uiterlijk in februari.

De begroting wordt jaarlijks opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur, eveneens uiterlijk in februari.

De jaarrekening wordt jaarlijks opgesteld door de penningmeester, vervolgens door een  tweehoofdige kascommissie gecontroleerd en door het bestuur vastgesteld, uiterlijk in mei.

Vastgesteld te Lochem in de bestuursvergadering van 18  februari 2016

                                             J. Getkate

                                             voorzitter  a.i.  

 

   

Website in beheer bij de Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken